Vad är företagshälsovård?

Företagshälsovård är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. (Arbetsmiljölagen 3 kap, § 2 b).

 

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som omger oss på jobbet - huset, rummet, stolen, svarven, mattan, telefonen, svetsen, datorn, lamporna och fläkten liksom ljuset, luften och ljudet.

Arbetsmiljö är människorna omkring oss - arbetskamrater, chefer och kunder.  

Arbetsmiljö är också hur arbetsuppgifterna utförs, om det råder balans mellan uppgifter och resurser, hur arbetet är organiserat, vilka rutiner vi har, om vi kan påverka eller styra vårt arbete och om vi känner att vi gör ett viktigt jobb och att vi får uppskattning för det.


Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsmiljölagen (AML 1977) ålägger arbetsgivaren omfattande skyldigheter när det gäller att undanröja risker i arbetsmiljön.

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.


Vad styr Arbetsmiljöarbetet och FHV?

Samhället ställer kraven genom lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. Arbetsmiljöverket med Arbetsmiljöinspektionen är tillsynsmyndighet.


Huvudbudskapet i AML (ArbetsMiljöLagen)


Alla arbetsgivare skall ha ett system för att

  • planera

  • leda,

  • genomföra,

  • följa upp och

  • revidera

arbetsmiljöarbetet.


Den 1 juli 2001 trädde en ny föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i kraft. Den tidigare benämningen "internkontroll" som ett självständigt begrepp har tagits bort. Arbetssättet stämmer väl överens med annat kvalitetsarbete. Det ska ske systematiskt och är en del av det totala kvalitetsarbetet. AML ställer också krav på arbetsgivaren vad avser arbetsanpassning och rehabilitering. Det krävs att arbetsgivaren organiserar detta arbete på lämpligt sätt - att det finns mål, ansvarsfördelning och rutiner för arbetet med anpassning och rehabilitering.


Ansvar för arbetsmiljöarbetet

Ledningen i företaget har ansvaret. På denna punkt är AML, förordning och tillämpningsföreskrifter mycket tydliga. Företagshälsovården skall vara ett stöd och bollplank till företagen.


Helheten

Helheten är mycket viktig. Ett arbetsmiljöproblem berör ofta flera specialiteter. FHV kan med sin breda kompetens hjälpa till med "helheten" - att lägga pusslet. Den har möjlighet att föreslå, planera och följa upp olika anpassningsåtgärder. Ibland sker det i samverkan med andra aktörer som t ex Försäkrings- kassan, Arbetsmiljöinspektionen, Primärvården och Socialtjänsten.


 

KONTAKT

Ystad - se karta
Regementsgatan 48

271 45 Ystad

 

Telefon 0411-720 30

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Sjöbo - se karta
Norregatan 8

275 30 Sjöbo

 

Telefon 0411- 55 71 49

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Tomelilla - se karta
Pilevallsgatan 2
273 34 Tomelilla

 

Telefon 0417-55 71 40

Fax 0417-135 26

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Simrishamn - se karta

Akutvägen 2B,
272 32 Simrishamn

 

Telefon 0411- 55 71 70

Fax 0414-108 50

foretagshalsa@novakliniken.se